Disclaimer

Inleiding
Gebruiksvoorwaarden
Privésfeer-beleid
 

 
INLEIDING
Belangrijke informatie: deze website en de informatie die ze bevat is uitsluitend bestemd voor personen die ze consulteren vanuit het belgische, luxemburgse of nederlandse grondgebied.
 
GEBRUIKSVOORWAARDEN
Door het gebruik van deze site gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden (hierna de "voorwaarden" genoemd). Als u daar niet akkoord mee gaat, mag u deze site niet gebruiken. Persoonlijke informatie die PCI verkrijgt door uw bladeren en ander gebruik van deze site wordt enkel verwerkt in overeenstemming met de richtlijnen van onderstaand privésfeerbeleid en de op de privésfeer betrekking hebbende wetten. Wij kunnen de voorwaarden en ons privé-sfeerbeleid van tijd tot tijd wijzigen of herzien. Bezoek deze sectie dus telkens u de website bezoekt om op de hoogte te blijven van de gangbare voorwaarden en condities.
 1. Eigendom en werking
  Deze website behoort toe aan en wordt beheerd door PCI Augsburg GmbH, Piccardstrasse 11, 86159 Augsburg (Duitsland). Door deze website te gebruiken gaat u ermee akkoord gebonden te zijn door en in overeenkomst te handelen met de voorwaarden van PCI.
 2. Links
  Om het u gemakkelijk en aangenaam te maken kan deze site links bevatten naar andere dan PCI websites. Gelieve er rekening mee te houden dat de inhoud van dergelijke websites door PCI niet gecontroleerd of be√Įnvloed kan worden. Bovendien zal het duidelijk zijn dat, terwijl PCI u een link naar een niet-PCI website aanbiedt, PCI zelf dergelijke sites niet onderschrijft of ondersteunt. Verder, en zoals hieronder aangestipt, zal PCI op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor de inhoud van dergelijke websites, of het gevolg van uw gebruik daarvan. Mocht u beslissen via zulke websites goederen of diensten te bestellen, dan moet u weten dat PCI niet betrokken is bij dergelijke transacties en geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid t.o.v. u of een derde partij, die daaruit zou kunnen voortvloeien, zal dragen.
 3. GEEN GARANTIE
  PCI BIEDT GEEN GARANTIE MET BETREKKING TOT DE JUISTHEID VAN EENDER WELKE INFORMATIE OP DEZE SITE EN WIJST UITDRUKKELIJK ELKE VERPLICHTING OM DE VERMELDE INFORMATIE TE ACTUALISEREN AF. PCI IS VERDER NIET AANSPRAKELIJK OF VERANTWOORDELIJK VOOR EVENTUELE FOUTEN OF ONTBREKENDE PUNTEN IN DE INHOUD VAN DEZE SITE. ALLE INFORMATIE OP DEZE SITE WORDT U AANGEBODEN "ZOALS DIE IS" en "VOLGENS BESCHIKBAARHEID".
 4. SCHADEVERGOEDING
  DE GEBRUIKER GEBRUIKT DEZE SITE OP EIGEN RISICO. IN GEEN GEVAL KUNNEN NOCH PCI, NOCH HAAR GEAFFILIEERDE ONDERNEMINGEN NOCH LEDEN VAN DE GROEP VERANTWOORDELIJK WORDEN GESTELD VOOR DIRECTE OF INDIRECTE SCHADE EN MEER BEPAALD MATERI√čLE OF FINANCI√čLE SCHADE DIE KAN VOORTVLOEIEN UIT DE TOEGANG TOT OF HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE OF WELKE ANDERE SITES DIE HIERAAN GELINKT ZIJN. DE INHOUD VAN DEZE SITE IS ZONDER ENIGE GARANTIE VAN WELKE AARD OOK.

  DE OP DEZE SITE GEGEVEN INFORMATIES ZIJN LOUTER INFORMATIEF EN KUNNEN IN GEEN GEVAL AANZIEN WORDEN ALS ZIJNDE EEN CONTRACTUELE OFFERTE VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN KOMENDE VAN PCI, VAN HAAR GEAFFILIEERDE ONDERNEMINGEN OF VAN LEDEN VAN DE GROEP. FOUTEN OF NALATINGEN KUNNEN VOORKOMEN.

  IN HET GEVAL DEZE PCI WEBSITE U DE MOGELIJKHEID BIEDT EEN PRODUCT OF DIENST VAN PCI TE KOPEN, ZULLEN VOOR DEZE WETTELIJKE TRANSACTIES SPECIALE VOORWAARDEN EN CONDITIES GELDEN. GELIEVE DEZE VOORWAARDEN NOGMAALS TE BEKIJKEN EN TE ACCEPTEREN VOORDAT U ENIGE TRANSACTIE VERRICHT.

  Om het u gemakkelijk en aangenaam te maken kan deze site bepaalde tools ter beschikking stellen die u kunnen laten communiceren met derden (bv. , chat-rooms, etc.). Gelieve er rekening mee te houden dat de inhoud van dergelijke websites door PCI niet gecontroleerd of be√Įnvloed kan worden. PCI zal op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor de inhoud van dergelijke websites, of het gevolg van uw gebruik daarvan.
 5. Toekomstgerichte verklaring
  Deze website bevat toekomstgerichte verklaringen die gebaseerd zijn op de opinie van PCI's management. Wanneer in deze site woorden gebruikt worden zoals "verwachten", "van plan zijn", "geloven", "schatten", "vooropstellen", "plannen" en "in het vooruitzicht stellen", dan zijn deze bedoeld om toekomstgerichte verklaringen aan te duiden. Zulke verklaringen weerspiegelen de visie van PCI zoals die op dat moment is met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen en zijn het onderwerp van risico's en onzekerheden. Vele factoren kunnen ertoe leiden dat de actuele resultaten materieel verschillen van deze die hier vooropgesteld worden, met o.a. inbegrip van wijzigingen in de algemene economische en zakelijke omstandigheden, wijzigingen in de wisselkoersen en rentevoeten, de introductie van concurrenti√ęle producten, gebrek aan aanvaarding van nieuwe producten of diensten en wijzigingen in het ondernemingsbeleid. PCI wijst elke intentie of verplichting om deze toekomstgerichte verklaringen te actualiseren af.
 6. Intellectuele eigendom
  Het beleid bij PCI beoogt de intellectuele eigendomsrechten in de hoogst wettelijke mate te beschermen, met inbegrip van het zoeken naar strafrechtelijke sancties. De handelsmerken, logo's en dienstmerken (gemeenschappelijk de "merken") die op deze site getoond worden, zijn geregistreerde en ongeregistreerde merken die eigendom of het voorwerp van licentie van PCI KgaA of geaffilieerde ondernemingen zijn. Niets op deze website mag ge√Įnterpreteerd worden als zijnde een toelating, al dan niet impliciet, tot een licentie of een recht in of op de intellectuele eigendom zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toelating van PCI. Bovendien zal elke reproductie, transmissie, wijziging of gebruik van de inhoud van deze site voor andere dan persoonlijke, niet-commerci√ęle doeleinden de voorafgaande schriftelijke toestemming van PCI vereisen.
 7. PCI PRODUCTEN
  Gelieve hierop te letten: De producten van de PCI ondernemingengroep zijn bijna overal ter wereld verkrijgbaar. Toch kan deze site producten beschrijven of afbeelden die in uw land niet verkrijgbaar zijn. Deze vermeldingen dienen enkel ter informatie en betekenen niet dat dergelijke producten, merken of patenten in uw land beschikbaar zijn. De informatie die PCI op het World Wide Web publiceert kan referenties of kruisreferenties naar PCI producten, programma's en diensten bevatten, die in uw land niet aangekondigd worden of verkrijgbaar zijn. Dergelijke referenties impliceren niet dat PCI de bedoeling heeft zulke producten, programma's of diensten in uw land te introduceren. Neem contact op met PCI in uw land voor informatie over de producten, programma's en diensten die u ter beschikking staan.
 8. Toepasselijke wetgeving / bevoegdheidsbeding
  Het gebruik van deze website en alle daarin opgenomen informatie, met inbegrip van links naar websites van derden, alsook de voorwaarden en het hierna volgende priv√©-sfeerbeleid zijn onderworpen aan de Belgische resp. Nederlandse wetgeving met uitsluiting van de Conventie van de Verenigde Naties over de Internationale Verkoop van Goederen. De juridische bevoegdheid voor alle betwistingen, verschillen of aanspraken die ontstaan uit of verband houden met deze voorwaarden of het gebruik van deze website en de informatie die deze bevat, ligt bij de rechtbanken in Brussel (Belgi√ę) resp. Utrecht (Nederland).
PRIV√ČSFEER-BELEID
 1. Algemeen
  PCI respecteert de privé-sfeer van elke persoon die onze websites bezoekt. Dit privé-sfeerbeleid bakent de informatie af die PCI zal verzamelen en de manier waarop we die informatie zullen gebruiken. Deze verklaring zal u ook instructies verschaffen over de manier waarop u de juistheid kunt nagaan van de persoonlijke informatie die u via deze website aan PCI heeft verstrekt, en een aanvraag kunt indienen om uw persoonlijke gegevens uit onze gegevensbank te laten schrappen.
 2. Persoonlijke informatie
  Wanneer u onze website bezoekt, zullen wij geen enkel persoonlijk gegeven over u verzamelen (zoals uw naam, adres, telefoonnummer, nummer sociale zekerheid, facturatie- en verzendinformatie, kredietkaartinformatie of e-mailadres), tenzij u ons deze vrijwillig verschaft. Door onze website te gebruiken, geeft u aan dat u akkoord gaat met de voorwaarden van ons huidig privé-sfeerbeleid zoals hier op deze site vermeld. Als u op deze site geen persoonlijke informatie wenst te verschaffen, is het mogelijk dat u bepaalde dingen niet kunt doen, zoals toegang krijgen tot bepaalde secties van deze site, meedoen aan een enquête of wedstrijd of ons een e-mailbericht sturen.
 3. Gebruik van persoonlijke informatie
  Wanneer u ons vrijwillig uw persoonlijke informatie verstrekt, geeft u ons toestemming om die informatie te gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van dit privé-sfeerbeleid. PCI en/of geaffilieerde ondernemingen mogen uw persoonlijke informatie opslaan en verwerken om een beter inzicht te krijgen in uw behoeften en in de manier waarop we onze producten en diensten kunnen verbeteren. Het kan ook zijn dat we uw persoonlijke informatie gebruiken om u te contacteren (we sturen u bijvoorbeeld marketing- of promotiemateriaal of andere informatie, of we geven antwoord op uw commentaar of aanvraag om informatie, of we contacteren u in de loop van de verwerking of verzending van de door u bestelde producten of diensten die op onze websites aangeboden worden). Persoonlijke informatie kan door ons ook worden uitgebreid of samengevoegd met gegevens die ons door derden voor dezelfde doeleinden verschaft zijn. Zonder uw toestemming zal PCI uw persoonlijke informatie niet doorgeven of verkopen aan externe organisaties voor gebruik door die organisatie. Uw informatie kan doorgegeven worden aan agenten of contractanten van PCI in verband met diensten die deze personen of eenheden voor PCI uitvoeren.
 4. Veiligheid
  PCI verplicht zich ertoe de gegevens die u ons verschaft te beveiligen en zal redelijke voorzorgen nemen om te voorkomen dat uw persoonlijke informatie verloren gaat, misbruikt of gewijzigd wordt. Van agenten of contractanten van PCI die toegang hebben tot uw persoonlijke informatie in verband met het leveren van diensten voor PCI wordt ge√ęist dat zij deze informatie vertrouwelijk behandelen. Zij mogen deze informatie niet gebruiken voor andere doeleinden dan het uitvoeren van diensten die zij leveren in opdracht van PCI.
 5. Kinderen
  PCI heeft niet de intentie persoonlijke informatie te verzamelen van personen jonger dan 18 jaar, en gebruikers jonger dan 18 jaar moeten ons geen persoonlijke informatie verstrekken. Waar toepasselijk zal PCI kinderen specifiek instrueren dergelijke informatie niet op onze websites of advertenties door te geven. Als een kind ons persoonlijke informatie heeft verschaft, mag een ouder of voogd van dat kind ons contacteren op het e-mail adres of adres vermeld in paragraaf 7 van deze tekst over ons privé-sfeerbeleid, wanneer zij deze informatie uit onze bestanden willen laten verwijderen. We zullen redelijke inspanningen doen om de informatie van het kind uit onze databanken te verwijderen.
 6. Automatisch verzamelde niet-persoonlijke informatie
  In bepaalde gevallen kunnen we informatie over u verzamelen die niet persoonlijk is. Voorbeelden van dit soort informatie zijn het type Internet-browser of computerbesturingssysteem dat u gebruikt en de domeinnaam van de website van waaruit u met onze site of advertentie doorverbonden bent. Bovendien kan het zijn dat we wat informatie over uw computer opslaan wanneer u één van onze websites of advertenties bekijkt. Deze informatie zal de vorm hebben van een "cookie" of gelijkaardig bestand en zal ons op vele manieren behulpzaam zijn. Cookies maken het ons bijvoorbeeld mogelijk een website-advertentie op maat te maken, zodat deze beter aan uw interesses en voorkeuren beantwoordt. De meeste Internet-browsers bieden de mogelijkheid cookies uit de hard-drive van uw computer te wissen, alle cookies te blokkeren of een waarschuwing te ontvangen voordat een cookie wordt opgeslagen. Raadpleeg uw browser-instructies of hulpscherm om meer te vernemen over deze functies. PCI verzamelt geen persoonlijke informatie op automatische wijze, maar het is mogelijk dat we automatisch verzamelde informatie verbinden met uw vroeger verschafte niet-persoonlijke informatie.
 7. Contact opnemen met ons over uw persoonlijke informatie
  Als u via een PCI website persoonlijke informatie hebt doorgegeven, of als iemand anders via een PCI website uw persoonlijke informatie heeft doorgegeven en u wenst deze informatie uit onze marketingbestanden te laten wissen, neemt u dan alstublieft contact op met ons via het online contactformulier of per brief gericht aan onze Privacy Compliance Coordinator bij PCI Augsburg GmbH, Piccardstrasse 11, 86159 Augsburg , Duitsland. We zullen dan een redelijke inspanning doen om uw persoonlijke informatie uit onze bestanden te wissen. U mag ons ook contacteren via één van hogervermelde kanalen om de persoonlijke informatie die PCI via haar websites over u verzameld heeft, op te vragen. PCI zal een redelijke inspanning doen om u deze informatie te verschaffen en om eventuele onjuistheden in deze informatie te corrigeren.
BASF Nederland B.V. | Locatie Oosterhout | Postbus 132, 4900 AC Oosterhout | Karolusstraat 2, 4903 RJ Oosterhout | Tel +31 162 476 660 | Fax +31 162 429 694 | www.PCI-afbouw.nl